هاست ربات

 • پلان 1

  قیمت80,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا یک گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 2

  قیمت100,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا دو گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 3

  قیمت120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا سه گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 4

  قیمت140,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا چهار گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 5

  قیمت160,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا پنج گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 6

  قیمت180,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا شش گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 7

  قیمت200,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا هفت گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 8

  قیمت220,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا هشت گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 9

  قیمت240,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا نه گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته
 • پلان 10

  قیمت260,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضا ده گیگابایت
   پهنای باند نامحدود
   هارد SSD NVME
   قابلیت میدلاین
   رم اختصاصی 1 گیگابایت
   دیتاسنتر هتزنر آلمان
   بک آپ گیری هفتگی
   کاملا اختصاصی
   پشتیبانی 24 ساعته